Wymagania

Zakres wiedzy i umiejętności:
 • Zna i posługuje się różnymi sposobami reprezentowania informacji w komputerze: liczb, znaków, obrazów, animacji, dźwięku;
 • Opisuje różne systemy operacyjne;
 • Zna i przedstawia warstwowy model sieci komputerowych, opisuje ustawienia sieciowe komputera w sieci, zna architekturę klient-serwer, posługuje się terminologią sieciową, potrafi wyznaczyć maski sieci i podsieci na podstawie masek;
 • Projektuje relacyjną bazę danych, stosuje metody wyszukiwania i przetwarzania informacji w relacyjnej bazie danych, potrafi tworzyć raporty na podstawie zapytań do baz danych;
 • Znajduje odpowiednie informacje niezbędne do realizacji w środowisku komputerowym projektów z różnych dziedzin;
 • Opisuje mechanizmy związane z bezpieczeństwem danych: szyfrowanie, klucz, certyfikat, zapora ogniowa;
 • Wykorzystuje arkusz kalkulacyjny do obrazowania zależności funkcyjnych i do zapisywania algorytmów;
 • Zna i stosuje terminologię z zakresu przetwarzania grafiki komputerowej, przetwarza obrazy i filmy w środowisku komputerowym;
 • Stosuje podejście algorytmiczne do rozwiązywania problemów z różnych dziedzin, dobiera efektywny algorytm do rozwiązania sytuacji problemowej i zapisuje go w wybranej notacji, ocenia zgodność otrzymanego rozwiązania ze specyfikacją problemu, ocenia efektywność otrzymanego rozwiązania;
 • Posługuje się metodą „dziel i zwyciężaj” w rozwiązywaniu problemów;
 • Stosuje rekurencję do rozwiązywania sytuacji problemowych;
 • Stosuje podejście zachłanne w rozwiązywaniu problemów;
 • Zna i stosuje podstawowe algorytmy w zakresie:
  • Algorytmy operowania na liczbach całkowitych, np.:
   • Reprezentacja liczb w dowolnym systemie pozycyjnym;
   • Sprawdzenie, czy liczba jest liczbą pierwszą;
   • Rozkład liczby na czynniki pierwsze;
   • Rekurencyjna i iteracyjna realizacja algorytmu Euklidesa;
   • Rekurencyjne i iteracyjne obliczanie wartości liczb Fibonacciego;
   • Wydawanie reszty metodą zachłanną;
  • Algorytmy wyszukiwania i porządkowania, np.:
   • Algorytm naiwny i optymalny jednoczesnego wyszukiwania najmniejszego i największego elementu w zbiorze;
   • Algorytmy sortowania ciągu liczb: bąbelkowy, przez wybór, przez wstawianie liniowe lub binarne, przez scalanie, szybki, kubełkowy;
  • Algorytmy numeryczne, np.:
   • Obliczanie wartości pierwiastka kwadratowego;
   • Obliczanie wartości wielomianu za pomocą schematu Hornera;
   • Wyznaczanie miejsc zerowych funkcji metodą połowienia;
   • Całkowanie numeryczne metodą prostokątów, trapezów;
   • Metoda simplex rozwiązywania zadań programowania liniowego;
  • Algorytmy na tekstach, np.:
   • Sprawdzanie, czy ciąg znaków tworzy palindrom, anagram;
   • Porządkowanie alfabetyczne;
   • Wyszukiwanie wzorca w tekście;
   • Obliczanie wartości wyrażenia podanego w postaci odwrotnej notacji polskiej;
  • Algorytmy kompresji i szyfrowania, np.:
   • Kody znaków o zmiennej długości, np. kod Huffmana;
   • Szyfr Cezara;
   • Szyfr przestawiony;
  • Algorytmy badające właściwości geometryczne, np.:
   • Sprawdzanie warunku trójkąta;
   • Badanie położenia punktów względem prostej;
   • Badanie przynależności punktu do odcinka;
   • Przecinanie się odcinków;
   • Przynależność punktu do obszaru;
   • Konstrukcje rekurencyjne: drzewo binarne, dywan Sierpińskiego, płatek Kocha;
 • Zna i potrafi tworzyć reprezentację grafową problemu;
 • Zna algorytmy operujące na grafach, np.:
  • Przeszukiwanie grafu wszerz (BFS) i w głąb (DFS);
  • SPT (Shortest Processing Time);
  • Dijkstry;
  • Floyda;
  • Wyznaczanie najkrótszej drogi w grafie dla znanej odległości;
  • Kolorowanie grafu;
  • Kruskala;
  • Prima;
 • Projektuje rozwiązanie problemu i dobiera odpowiednie struktury danych, w tym struktury dynamiczne;
 • Stosuje zasady programowania strukturalnego i modularnego do rozwiązania problemu;
 • Oblicza liczbę operacji wykonywanych przez algorytm;
 • Szacuje wielkość pamięci potrzebnej do komputerowej realizacji algorytmu;
 • Przeprowadza komputerową realizację algorytmu i rozwiązania problemu;
 • Sprawnie posługuje się zintegrowanym środowiskiem programistycznym przy pisaniu i uruchamianiu programów;
 • Stosuje podstawowe konstrukcje programistyczne w języku C/C++, instrukcje iteracyjne, warunkowe, funkcje, instrukcje wejścia/wyjścia, poprawnie tworzy strukturę programu;
 • Dobiera właściwy program użytkowy lub samodzielnie napisany program do rozwiązania postawionego problemu;
 • Ocenia poprawność komputerowego rozwiązania problemu na podstawie jego testowania;
 • Wyjaśnia źródło błędów w obliczeniach komputerowych: błąd względny, błąd bezwzględny;